Search
Close this search box.

Privacyreglement First Change

 

1. Introductie

First Change hecht grote waarde aan een juiste omgang met persoonsgegevens en streeft ernaar de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening worden verwerkt te respecteren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de eenmanszaak First Change – als verwerkingsverantwoordelijke – omgaat met persoonsgegevens die zij van haar klanten verwerkt in de uitvoering van haar dienstverlening.

 

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) is de eenmanszaak First-change (KvK-nummer: 88522083), gevestigd aan Jacob Catsstraat 13, 4532 BX te Terneuzen.

 

3. Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt bedoeld met verwerken?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen als persoon of over je persoonlijkheid. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, contactgegevens, BSN, geboortedatum, interesses maar ook het IP-adres van uw pc. Daarnaast kent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nog een categorie bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens die extra vertrouwelijk zijn zoals gegevens over uw seksuele geaardheid, ras en gezondheid.

Volgens de AVG, artikel 4, wordt met verwerken bedoeld: “het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren (samenbrengen) of combineren, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens”.

 

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij onder meer de navolgende persoonsgegevens verwerken:

o Voor- en achternaam;

o Adresgegevens;

o Geslacht;

o Geboortedatum;

o Telefoonnummer;

o E-mailadres;

o BSN-nummer;

o Polisnummer zorgverzekering;

o Diverse marketinggegevens;

o Gegevens betreffende uw gezondheid.

 

5. Verwerkingsdoeleinden

Wij kunnen bovengenoemde persoonsgegevens verwerken voor de navolgende doeleinden:

o Om contact met u te kunnen hebben en onderhouden.

o Om u informatie te verstrekken over de diensten die First Change aanbiedt.

o Aangaan en uitvoering overeenkomst: door First Change worden diensten aangeboden. Voor een goede uitvoering van deze diensten is het noodzakelijk dat bepaalde informatie wordt verkregen en bewaard.

o Onze administratie: in het kader van het voeren en bijhouden van onze administratie en het voldoen aan wettelijke administratieverplichtingen registreren wij bepaalde persoonsgegevens van onze klanten, zoals namen en factuurinformatie.

 

6. Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden op basis van de volgende verwerkingsgrondslagen:

o Ter uitvoering van of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten indien en voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan wel voor zover dat noodzakelijk is in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst.

o Gerechtvaardigd belang. Sommige persoonsgegevens verwerken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Ons belang is in dat geval het zo goed mogelijk kunnen verlenen van onze diensten.

o Toestemming: wij verwerken persoonsgegevens op grond van toestemming van de betrokkenen, bijvoorbeeld in het kader van marketingdoeleinden of reclamemateriaal voor op de website van First Change.

 

7. Verstrekking aan derden

Klantgegevens zullen enkel na afgegeven machtiging door de klant worden verstrekt aan derden. Het betreft dan derden waarvan de klant schriftelijk toestemming heeft gegeven om met de klant afgestemde gegevens aan te verstrekken. Dit kunnen bijvoorbeeld zorginstanties, artsen, andere zorgverleners, advocaten of juridische dienstverleners zijn. In het dossier van de klant zal worden bijgehouden welke gegevens op verzoek van de klant met derden zijn gedeeld.

Soms is er een wettelijk recht of zelfs een wettelijke plicht om je gegevens aan derden te verstrekken zonder voorafgaande toestemming. Dit kunnen andere zorgverleners betreffen die direct bij je behandeling betrokken zijn.

 

8. Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Ons mailverkeer vindt plaats via een beveiligde verbinding. Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen op een beveiligde server. Onze computers zijn uitgerust met de benodigde beveiligingssystemen. Op regelmatige basis vinden risicoanalyses plaats, wordt de apparatuur en software gecontroleerd en zullen medewerkers (nogmaals) geïnstrueerd worden. Als u desondanks vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

9. Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren en een goede uitvoering van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens in beginsel bewaren totdat onze dienstverlening ten behoeve van u als klant eindigt. Soms gelden echter wettelijk langere bewaartermijnen of mogen wij uw persoonsgegevens op basis van een geldende wettelijke grondslag ten behoeve van een nieuw gerechtvaardigd doel verwerken.

 

10. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke van uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en om deze te laten verwijderen. Wanneer u meent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om deze aan te passen of om uw persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan uzelf of aan een derde.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang (vanwege met u specifieke situatie verband houdende redenen) of – indien van toepassing – tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Dergelijke verzoeken zullen wij binnen één maand inwilligen. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn met 2 maanden verlengd worden. Als wij uw verzoek niet (kunnen) inwilligen, dan lichten wij dit gemotiveerd aan u toe. Om uw identiteit te bevestigen, kunnen wij vragen om aanvullende persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

 

11. Aanpassing van dit privacyreglement

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De laatste versie van het privacyreglement wordt altijd gepubliceerd op onze website. Het is daarom raadzaam om regelmatig het privacyreglement op onze website te raadplegen.

 

12. Vragen, klachten en contact

Indien u vragen heeft of feedback wil geven over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan horen wij dat graag. Via onderstaande contactgegevens kunt u ons bereiken. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze klacht sturen naar [email protected]. Wij streven ernaar uw klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, te behandelen. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

First Change Axelsestraat 18a 4537 AK TERNEUZEN Website: https://www.firstchange.nl E-mail: [email protected] Telefoonnummer: 06-25271590

Je staat er niet alleen voor!

Heb je zelf hulp nodig voor jouw verslaving? Of maak je je zorgen over iemand in je omgeving? Neem dan contact met ons op.