Search
Close this search box.

First Change biedt toegang tot de Wmo

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

Hoe pakken we het aan?

Wie zorg of ondersteuning nodig heeft, kan natuurlijk een beroep doen op de Wmo. Dit geldt ook voor mantelzorgers. Wmo-ondersteuning wordt geboden in de vorm van een algemene voorziening en/of maatwerkvoorziening(en). Soms kunt u meer bereiken dan u zelf denkt, dus hoe pakken we het aan om uit te zoeken wat u nodig heeft?

Stap 1

Als eerste gaan wij op zoek naar wat u zelf nog kunt. Dit noemen we ‘eigen kracht’!

Stap 2

Ten tweede gaan we na of u misschien hulp van huisgenoten, een mantelzorger of uw sociaal netwerk kunt inroepen.

Stap 3

Daarna bekijken we welke voorzieningen u kunnen ondersteunen.

Dagbesteding

Reguliere dagbesteding vindt in principe overdag plaats, buitenshuis en in groepsverband. Bij dagbesteding (groepsbegeleiding) gaat het om het bieden van activiteiten met als doel een zinvolle en gestructureerde invulling van de dag, het voorkomen van vereenzaming, het overnemen van toezicht en ontlasting van mantelzorg.

Hulp in het huishouden

Soms lukt het niet (meer) om het huishouden en alles dat erbij komt kijken zelf te doen. Dit kan ontstaan als gevolg van een lichamelijke en/of psychische beperking. Het is dan fijn als iemand helpt bij het schoonmaakwerk. Als u, uw partner en/of (een) andere inwonende(n) niet in staat zijn om het huis schoon te houden, dan kunt u huishoudelijke hulp aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een Wmo-consulent van aan-z bepaalt of u in aanmerking komt voor de maatwerkvoorziening hulp bij huishouden. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het huishoudelijke werk.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is gericht op het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid van volwassenen. De begeleiding richt zich op het actief herstellen / behouden van het regievermogen van de desbetreffende persoon. Het kan hierbij gaan om ondersteuning of het aanleren van vaardigheden bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen.

Respijtzorg (later toevoegen)

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Respijtzorg is de verzamelnaam vooruiteenlopende vormen van mantelzorgvervanging: inzet van extra thuiszorg, mogelijkheden die een zorgverzekering biedt, dagopvang / dagbesteding en kortdurend verblijf. De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook gaan over wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend.

Woonvoorzieningen (later toevoegen)

Het kan voorkomen dat een woning in eerste instantie geschikt lijkt, maar door lichamelijke beperkingen niet langer geschikt is. In dat geval wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen. De gemeente kijkt bijvoorbeeld naar algemeen gebruikelijke voorzieningen die kunnen bijdragen aan het oplossen van het probleem. Bij ingrijpende aanpassingen wordt de mogelijkheid om te verhuizen naar een geschikte woning onderzocht. Dan spreken we van een ‘Primaat van verhuizing’. Als na een zorgvuldige afweging verhuizen geen optie is, kan het aanpassen van de woning tot de mogelijkheden behoren.

Beschermd wonen (later toevoegen)

Mensen met een psychische kwetsbaarheid of een verslaving die niet zelfstandig kunnen wonen, kunnen begeleiding thuis of in een instelling krijgen. Als men in een huis woont waar dag en nacht hulpverleners aanwezig zijn, of op afroep 24/7, spreken we van beschermd wonen. Bij beschermdwonen leren mensen hoe zij voor zichzelf kunnen zorgen en ze krijgen hulp om beter om te gaan met hun psychische kwetsbaarheid of verslaving.

Je staat er niet alleen voor!

Heb je zelf hulp nodig voor jouw verslaving? Of maak je je zorgen over iemand in je omgeving? Neem dan contact met ons op.