Search
Close this search box.

Algemene voorwaarden

 

1. Definities

1.1 In deze Algemene voorwaarden worden onderstaande termen in de volgende betekenis

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a. First Change: First-change, gevestigd Jacob Catsstraat 13, 4532 BX te Terneuzen met KVK-nummer 88522083. Kantoorhoudende Axelsestraat 18a, 4537 AK te Terneuzen.

b. Klant: elk natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie First Change een overeenkomst is aangegaan en/of die diensten afneemt van First Change.

c. Partijen: First Change en de klant samen.

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen First Change en Klant.

e. Dienst(en): de dienst(en) die First Change in het kader van de overeenkomst, een voorstel of offerte aan Klant levert of zal leveren.

 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, voorstellen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens First Change.

2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, waarbij in geval van strijdigheid tussen een bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Algemene Voorwaarden de bepaling in de Overeenkomst prevaleert.

2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

3. Voorstellen en offertes

3.1 Voorstellen en offertes van First Change zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Een voorstel of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het voorstel of de offerte staat vermeld.

3.3 First Change is niet gebonden aan haar offerte of voorstel indien er sprake is van zet- of drukfouten in haar voorstel, offerte, mailing of op haar website.

3.4 Als de klant een voorstel of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het voorstel of de offerte.

 

4. Aanvaarding

4.1 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of voorstel, behoudt First Change zich het recht voor de offerte of het voorstel alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

4.2 Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt First Change slechts, nadat de klant deze schriftelijk/elektronisch heeft bevestigd.

4.3 Indien de aanvaarding van een voorstel of offerte door Klant (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is First Change daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding zijdens Klant tot stand, tenzij First Change dit nadrukkelijk schriftelijk bevestigt.

4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht First Change niet tot levering van een deel van de in een voorstel of offerte vermeldde zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.5 Voorstellen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige afname van diensten.

 

5. Levering en looptijd

5.1 Door aanvaarding van een voorstel of offerte, spreken partijen af welke diensten er worden geleverd door First Change.

5.2 Na of tijdens aanvaarding van een voorstel of offerte stemmen partijen af welke looptijd de begeleiding zal hebben.

5.3 First Change is bevoegd de begeleiding te stoppen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd (waaronder inbegrepen het niet verkrijgen van noodzakelijke informatie en/of gegevens, het uitblijven van betaling na aanmaning)

 

6. Tarieven, factuur en betaling

6.1 Alle tarieven die First Change hanteert zijn in euro’s, exclusief BTW en eventuele overige kosten zoals reiskosten, parkeerkosten, porto- of frankeerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

6.2 Alle tarieven die First Change hanteert voor haar diensten, op de website of anderszins kenbaar gemaakt, kan First Change te allen tijde wijzigen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.3 Het tarief met betrekking tot de dienstverlening wordt door First Change vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren per afgenomen dienst.

6.4 Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven per dienst van First Change, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6.5 Indien partijen voor een dienstverlening door First Change een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs afhankelijk van de daadwerkelijk bestede uren, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6.6 First Change is gerechtigd om tot maximaal 10% van de richtprijs af te wijken.

6.7 First Change heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen.

6.8 Voorafgaand aan de ingang ervan zal First Change prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

6.9 First Change zal de geleverde diensten maandelijks factureren op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde uren in de voorgaande maand.

6.10 Het factuurbedrag zal binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan worden tenzij anders overeengekomen.

 

7. Verplichtingen van Klant

7.1 Klant draagt er zorg voor dat alle informatie en gegevens, waarvan First Change aangeeft dat deze noodzakelijk is/zijn of waarvan klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan First Change ter beschikking worden gesteld.

7.2 Klant is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de door First Change gegeven instructies en/of adviezen.

7.3 Klant is gehouden First Change altijd te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 First Change kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, uit welke hoofde dan ook, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Klant te werk zijn gesteld.

8.2 First Change is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat First Change te goeder trouw is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie of gegevens.

 

9. Geheimhouding

9.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen en/of ingezien hebben. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt of inziet, zal deze enkel gebruiken ten behoeve van het doel waarvoor deze verstrekt of beschikbaar gesteld is.

9.2 Deze geheimhouding geldt ook na het verlopen of ontbinden van de Overeenkomst.

 

10. Privacy

10.1 In het kader van de dienstverlening verwerkt First Change persoonsgegevens van Klanten. Persoonsgegevens worden gebruikt om:

a. Uitvoering te geven aan de Overeenkomst of precontractuele maatregelen te nemen;

b. Klanten te informeren over diensten van First Change.

10.2 Het volledige privacyreglement van First Change kan online geraadpleegd worden op https://firstchange.nl/privacyvoorwaarden/

 

11. Slotbepaling

11.1 Op elke Overeenkomst tussen First Change en Klant is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen Klant en First Change worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Bergen op Zoom.

 

12. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot onze Algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

First Change Axelsestraat 18a 4537 AK TERNEUZEN Website: https://www.firstchange.nl E-mail: [email protected] Telefoonnummer: 06-25271590

Je staat er niet alleen voor!

Heb je zelf hulp nodig voor jouw verslaving? Of maak je je zorgen over iemand in je omgeving? Neem dan contact met ons op.